Kallelse till extrastämma 25/11 15.00

 

Välkommen till Samfällighetsföreningen Resedans extrastämma där vi enbart ska ta beslut inför kommande sopsortering

 

Söndagen den 25 november 15.00

Vi träffas i PROs lokal i Stråningstorps centrum

 

Tips att läsa inför mötet:

  • Informationen efter mötet med Anders Olsson (från Karlskoga Energi & Miljö) vid ordinarie stämma. Denna information delades ut till alla hushåll efter stämman 2012. Finns att läsa på www.Resedan.se
  • Information om sophantering, finns att läsa på Energi & Miljös webbsida www.karlskogaenergi.se/privatkunder/renhållning/avfallsseparering
  • Information om gemensamma sopkärl finns på www.sansac.se Broschyrer ska finnas tillgängliga vid extrastämman 25/11-12

 

Allmän information:

Kommunen ansvarar för komposterbara och brännbara sopor. 

Övriga sopor lämnas på: Mosserudstippen eller uppsamlingsplatser för: plast, metall, glas, tidningar, kartong, batterier.

Vid vissa affärer finns ”Samlaren” för glödlampor, lågenergilampor, småelektronik och batterier: ÖoB, Willys. Lidl, Maxi Kronhallen, Coop Forum

 

Enligt lag är vi skyldiga att källsortera våra sopor.

Vi som bor i samfällighetsföreningen Resedan ska börja senast 1/1 2014

Sopkörarna hämtar då inte längre sopor vid husen.

Avståndet från sopkärl till sopbilen får max vara 10 meter.

Vi kan välja mellan två alternativ: privata kärl eller gemensamma kärl.

Kärlen tillhandahålls av Energi & Miljö

 

 

Dagordning

 

1 .Mötets öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

5. Närvarorapportring

6. Har mötet kallats i rätt ordning

 

 

7. Gemensam eller privat sophantering

Vid privat, ansvarar husägaren för att kärlen ställs fram och körs tillbaka till huset i samband med tömning. Ansvaret för rengörning av kärlen ligger hos husägaren. Kärlen ställs fram för tömning, ett kärl/vecka, där grovsopor hämtas idag.

 

om stämman väljer gemensam sophantering:

8. Inköp av källsorteringsskåp att täcka plastkärlen med eller bara plastkärlen?

Kostnad för inköp av källsorteringsskåp blir, beroende av material, max 200 000kronor (inklusive utplacering), denna kostnad tas ur Resedans fond och kommer då att ligga i 2013 års budget.

Styrelsens förslag:

Pengarna som inte användes 2012, för att renovera garage tak + pengar avsatta för att anlägga boulebana + borttagande av asfalt, används till att köpa in källsorterings skåp.

Styrelsen förordar:

inköp av källsorteringsskåp i underhållsfritt polyplank, i färgen: grått, olika luckor för brännbart och komposterbart avfall.+ skyltning vid varje lucka som visar vad som får kastas i respektive kärl.

 

9. Tömning en gång per vecka eller varannan vecka?

Styrelsen förordar: Tömning varje vecka.

Kostnad för sophämtning kommer även fortsättningsvis att kunna debiteras husägaren.

Kostnaden minskar ändå med cirka 600 kronor per år och hushåll om vi väljer gemensam sophantering. Resedan ansvarar för att kärlen rengörs vid behov.

 

10. Placering av sopkärlen?

Styrelsen föreslår tre stationer:

1.     ”Torget ” söder om Norra planteringen (sansac 2691-04SP)

2.     ”Torget” norr om Södra planteringen   (sansac 2691-04SP)

3.     Sydsidan av Klarbärsvägens garageplan, (sansac 2691-03SP + 269102 SP)

 

Källsorteringskåpen är flyttbara och kommer att stå på asfalt eller stensättning.

Fördelen med ovanstående placering är att det är lätt att ändra placeringen om det inte fungerar.